تحویل ,پروژه ,95 ساعت ,گزارش ,یکشنبه ,         ,تحویل گزارش ,دفاعیه                      ,95 ساعت 15جلسه ,تحویل پروژه ,         یکشنبهکلاس شنبه ها : 

جلسه تعیین پروژه و تحویل فرم انتخاب پروژه : شنبه 24 مهر 95 ساعت 14/40 

جلسه رفع اشکال و تحویل گزارش اول :         شنبه 15 آبان 95 ساعت 14/40 

جلسه رفع اشکال و تحویل گزارش دوم:         شنبه 20 آذر 95 ساعت 14/40 

جلسه  تحویل پروژه و دفاعیه  :                    شنبه 25 دی 95 از ساعت 8/30 تا 12 

کلاس یکشنبه ها : 

جلسه تعیین پروژه و تحویل فرم انتخاب پروژه : یکشنبه 25 مهر 95 ساعت 15

جلسه رفع اشکال و تحویل گزارش اول :         یکشنبه 16 آبان 95 ساعت 15

جلسه رفع اشکال و تحویل گزارش دوم:         یکشنبه 21 آذر 95 ساعت 15

جلسه  تحویل پروژه و دفاعیه  :                    یکشنبه 26 دی 95 ساعت 15

منبع اصلی مطلب : کجایی امام خمینی؟
برچسب ها : تحویل ,پروژه ,95 ساعت ,گزارش ,یکشنبه ,         ,تحویل گزارش ,دفاعیه                      ,95 ساعت 15جلسه ,تحویل پروژه ,         یکشنبه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تاریخهای مقرر شده برای تحویل گزارش و دفاع از پروژه